Tang lễ cán bộ nhà nước - Dịch vụ tang lễ trọn gói BLACKSTONES
Hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước

Tang lễ cán bộ nhà nước

Tổ chức tang lễ cán bộ nhà nước là thể hiện sự trân trọng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, cơ quan, đơn vị. Đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức phải đạt yêu cầu. Bao gồm: văn minh, trang trọng, tiết kiệm, kế thừa nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc. Phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, của từng vùng. Thể hiện được sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị đối với người mất. Hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí. Khuyến khích tổ chức an táng theo hình thức hoả táng, điện táng, an táng tại quê hương.