Tang lễ cán bộ nhà nước

Hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước

Hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước

Việc tổ chức lễ tang đối với người từ trần, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cơ quan, đơn vị đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.