Quách đá mài

Quách đá mài

Kích thước: 30x30x60cm